Het Leidsch Juridisch Genootschap


Over LJG

Pieter Xavery, Beeld uit De Leidse Vierschaar: De Schout. Museum De Lakenhal, Leiden.

Pieter Xavery, Beeld uit De Leidse Vierschaar: De Schout. Museum De Lakenhal, Leiden.

Het initiatief tot oprichting van het Leidsch Juridisch Genootschap werd genomen omdat het opmerkelijk was dat in de regio waarin de oudste universiteit van de Noordelijke Nederlanden gelegen is geen genootschap was. Zeker gold dat voor een universiteit die een zekere faam heeft op het terrein van de rechtswetenschap. Het initiatief tot de oprichting van het genootschap werd genomen door het toenmalige hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Leiden. Het eerste oriënterend beraad omtrent de wenselijkheid tot de oprichting van het Genootschap vond plaats op 26 oktober 1998.

Het tweede en tevens het laatste beraad voor de oprichting vond een maand later op 27 november 1998 plaats. Op basis van het oriënterend beraad kon de conclusie worden getrokken dat de gedachte van het oprichten van een genootschap, onder meer breed werd gedragen door de Universiteit Leiden, advocatuur en het notariaat. Het Leidsch Juridisch Genootschap is uiteindelijk opgericht op 7 januari 1999, ten overstaan van notaris mr. Nico Cusell.

De vereniging heeft als doel:

  • het bevorderen van geregeld contact tussen haar leden en het bieden van gelegenheid aan de leden tot gedachtewisseling over onderwerpen van juridische aard;
  • het verkennen van de mogelijkheden die het recht biedt om een bijdrage te leveren aan het verduidelijken en zo mogelijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
  • het leveren van een bijdrage aan het op een professionele wijze vervullen van de werkzaamheden door de leden in hun dagelijkse werk.

De vereniging wil dit doel bereiken door regelmatig bijeenkomsten te houden. In de praktijk gemiddeld vier keren per jaar. De lezingen vinden plaats in het gebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

U kunt hier de volledige statuten van de vereniging lezen.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Leidsch Juridisch Genootschap wordt op dit moment gevormd door:

  • de heer mr. J. Olivier – voorzitter
  • de heer mr. N. Cusell – penningmeester
  • mevrouw mr. M. Bharos – adjunct-secretaris
  • de heer mr. H. Wols – algemeen bestuurslid
  • mevrouw prof. dr.  J.P. van der Leun – algemeen bestuurslid
  • mevrouw M. Lagerberg – ledenadministratie
Leidsch Juridisch Genootschap